I разред – Годишњи фонд часова по предметима у ЕТ

Редни број Предмет Разредно часовна настава Настава у блоку
Недељно Годишње
Т В Т В
1 Српски језик и књижевност 3 111
2 Страни језик 2 74
3 Физичко васпитање 2 74
4 Математика 3 111
5 Рачунарство и информатика 2 74
6 Историја 2 74
7 Хемија 2 74
8 Биологија 2 74
9 Принципи економије 3 111
10 Пословна економија 2 74
11 Рачуноводство 2 2 74 74
12 Пословна кореспонденција и
комуникација
2 74
13 Економска географија 2 74
14 Верска настава/Грађ. Васпитање 1 37
Укупно 32 1110

II разред – Годишњи фонд часова по предметима у ЕТ

Редни број Предмет Разредно часовна настава Настава у блоку
Недељно годишње
Т В Т В
1 Српски језик и књижевност 3 108
2 Страни језик 3 108
3 Историја 2 72
4 Физичка васпитање 2 72
5 Математика 3 108
6 Основи економије 2 72
7 Пословна економија 2 72
8 Рачуноводство 1 2 36 72 30
9 Савремена посл. кореспонденција 1 2 36 72
10 Комерцијално познавање робе 2 72
11 Економска географија 2 72
12 Верска настава/Грађ. васпитање 1 36
Укупно 28 1008 30

III разред – Годишњи фонд часова по предметима у ЕТ

Редни број Предмет Разредно часовна настава Настава у блоку
Недељно Годишње
Т В Т В
1 Српски језик и књижевност 3 108
2 Страни језик 3 108
3 Социологија 2 72
4 Физичко васпитање 2 72
5 Математика 3 108
6 Основи економије 2 72
7 Пословна економија 2 72
8 Рачуноводство 2 2 72 72 30
9 Пословна информатика 2 72
10 Статистика 2 72
11 Уставно и привредно право 2 72
12 Монетарна економ. и банкарство 2 72
13 Верска настава/ Грађ. васпитање 1 36
Укупно 30 1110 30