Правилник о јавним набавкама 2020

Одговорно лице за контролу

Одлука-лице за заштиту података о личности

обавештење-информација о обради података о личности за родитеље

обавештење-информација о обради података о личности за запослене

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду наставничког већа

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о дисциплинској одговорности

Правилник о испитима

Правилник о обаваљању друштвено корисног односно хуманитарног рада

Правилник о оцењивању

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о препознавању облика дискриминације

Правилник о протоколу ненасиља

Правилник о раду Економске школе Нада Димић

Процедура о избору ученика генерације

Статут

Пословник о раду ученичког парламента

Правила понашања у установи

Правилник о ванредним ученицима

Правилник о мерама безбедности

Процедура о полагању матурског испита

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Правилник о видео надзору

Правилник о ЗПЛ

Одлука о расписивању конкурса 1

Oдлука о расписивању конкурса 2

Пословник-наставничко веће