Комисија за културно-забавну делатност:

1. Белојица Миљан
2. Бакајлић Петар
3. Павловић Душанка
4. Балабан Немања
5. Славица Петровић

Комисија за преглед матичних књига:

1. Татјана Ђорђевић, I разред
2. Јелена Младеновић, I разред
3. Јована Станковић, II разред
4. Виолета Ђурић, II разред
5. Сања Станојевић, III разред
6. Љупка Познанић, III разред
7. Петар Бојовић, IV разред
8. Наташа Ђорђић, IV разред

Преглед књиге евиденције за допунску и додатну наставу:

1. Светлана Јакшић

Комисија за утврђивање допунских испита:

1. Љупка Познанић
2. Љиљана Живић
3. Вилнеса Метановић

ТИМ ЗА КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Тим за кризне интервенције чине:

– руководећи тим
– тим за информисање и
– тим за подршку.

Чланови тимова

1. Татјана Бакоч, директор
2. Весна Маран, психолог
3. Наташа Ђорђић, професор
4. Јелена Младеновић, професор
5. Дубравка Маринковић, професор
6. Оливера Петровић, професор
7. Светлана Јакшић, професор
8. Љупка Познанић, професор
9. Зорица Јефтић, спремачица

ВРШЊАЧКИ – МЕДИЈАТОРСКИ ТИМ
Вршњачки-медијаторски тим чине:

1. Весна Маран, психолог школе
2. Јована Станковић, наставник

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

Чланови Тима су:

1. Весна Маран, психолог
2. Одељењске старешине првог и четвртог разредa.

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЧИНЕ:

1. Татјана Бакоч, директор школе
2. Весна Маран, психолог
3. Светлана Јакшић , професор
4. Душанка Павловић, професор

ТИМ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН (ИОП)

Тим за индивидуални образовни план (ИОП) чине:

1. Весна Маран, психолог
2. одељењски старешина ученика
3. предметни наставници
4. родитељи, односно старатељи ученика,
5. по потреби стручњак ван школе, на предлог родитеља.

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Чланови Тима за самовредновање су:

1. Весна Маран, психолог (руководилац Тима)
2. Татјана Ђорђевић, професор
3. Љиљана Живић, професор
4. Радмила Николић, професор
5. Мира Цвјетичанин (/1) – члан СР
6. Анастасија Милановић 3/5
7. Дубравка Маринковић – члан ШО

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА
И ЗАНЕМАРИВАЊА

1. Татјана Бакоч, директор
2. Весна Маран, психолог
3. Весна Комненић, професор
4. Наташа Ђорђић, професор
5. Дубравка Маринковић, професор
6. Јелена Младеновић, професор
7. Љупка Познанић, професор
8. Оливера Петровић, професор
9. Светлана Јакшић, професор
10. Зорица Јефтић, спремачица

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВА

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установа чине:

1. Весна Маран, психолог, председник Тима
2.Снежана Обрадовић, председник стручног већа за српски језик и књижевост
3.Јелена Младеновић, председник стручног већа за енглески језик
4.Сандра Зајц, председник стручног већа за физичко васпитање
5.Миљан Белојица, председник стручног већа за историју, географију, социологију…
6.Марија Митић Ритан, председник стручног већа за природно математичке науке
7.Ружица Ђорђевић, председник стручног већа за економску групу предмета
8.Радмила Николић, председник стручног већа за информатику и кореспонденцију
9.Марија Радоњић, председник стручног већа за рачуноводство и статистику
10.Станислава Милакара – Представник јединице локалне самоуправе
11.Мира Цвјетићанин – Савет родитеља
12.Милица Димитријевић ученица 4/5

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Стручни актив за развој школског програма чине:

1. Јована Станковић, члан Стручног већа за српски језик и књижевност
2. Татјана Стојановић, члан Стручног већа за енглески језик
3. Предраг Шеварлић, члан Стручног већа за физичко васпитање
4. Драгана Славуљ, члан Стручног већа за историју, географију, социологију…
5. Јелина Јанковић, члан Стручног већа за природно математичке науке
6. Оливера Петровић, члан Стручног већа за економску групу предмета
7. Дубравка Маринковић, члан Стручног већа за информатику и кореспонденцију
8. Љупка Познанић, члан Стручног већа за рачуноводство и статистику
9. Весна Маран, психолог школе.
10. председник Стручног актива за развој школског програма (биће одређен накнадно, после прве седнице овог тела у школској 2019/2020. години)

Стручни актив за развој школског програма:

припрема школски програм сваке четврте године, у складу са наставним планом и програмом

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Стручни актив за развојно планирање чине:

1. Весна Маран, психолог
1. Снежана Обрадовић, председник стручног већа за српски језик и књижевост
2. Јелена Младеновић, председник стручног већа за енглески језик
3. Сандра Зајц, председник стручног већа за физичко васпитање
4. Миљан Белојица, председник стручног већа за историју, географију, социологију…
5. Марија Митић Ритан, председник стручног већа за природно математичке науке
6. Ружица Ђорђевић, председник стручног већа за економску групу предмета
7. Радмила Николић, председник стручног већа за информатику и кореспонденцију председник Тима
8. Марија Радоњић, председник стручног већа за рачуноводство и статистику
9. Станислава Милакара – Представник јединице локалне самоуправе
10. Мира Цвјетићанин – Савет родитеља
11. Анастасија Милановић ученица 3/5

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум чине:

1. Татјана Бакоч, директор школе
2. Весна Маран, психолог
3. Снежана Обрадовић, председник Стручног већа за српски језик и књижевост
4. Јелена Младеновић, председник Стручног већа за енглески језик
5. Сандра Зајц, председник Стручног већа за физичко васпитање
6. Миљан Белојица, председник Стручног већа за историју, географију, социологију…
7. Марија Митић Ритан, председник Стручног већа за природно математичке науке
8. Ружица Ђорђевић, председник Стручног већа за економску групу предмета
9. Радмила Николић, председник Стручног већа за информатику и кореспонденцију
10. Марија Радонић, председник Стручног већа за рачуноводство и статистику

Menu