Испитни рокови:

1. септембарском
2. новембарском
3. јануарском,
4. априлском
5. јунском
6. августовском.
Изузетак у односу на став 2 наведеног члана:
Уколико ученик из оправданих разлога не може да полаже испите у прописаним роковима или из опрaвданих разлога жели да у што краћем року положи испите, полагање ће му бити омогућено уз посебно решење које доноси директор Школе.

Координатор:

Јасмина Милисављевић
психолог
011/4029 583
jasmina.m.psiholog@gmail.com

Правилник ванредним ученицима