план управљања ризицима – родна равноправност

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Правилник о интерном финансијском управљању и контроли

Правилник о похваљивању и награђивању запослених

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ на крају 22-23

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 2023-2024

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА на крају 22-23

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЕШНД I deo 22-26

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЕШНД II deo 22-26

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЕШНД III deo 22-26

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2022-2027

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА

Правилник о јавним набавкама 2020

Одговорно лице за контролу

Одлука-лице за заштиту података о личности

обавештење-информација о обради података о личности за родитеље

обавештење-информација о обради података о личности за запослене

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду наставничког већа

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о испитима

Правилник о обаваљању друштвено корисног односно хуманитарног рада

Правилник о оцењивању

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о препознавању облика дискриминације

Правилник о протоколу ненасиља

Правилник о раду Економске школе Нада Димић

Процедура о избору ученика генерације

Статут

Пословник о раду ученичког парламента

Правила понашања у установи

Правилник о ванредним ученицима

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Процедура о полагању матурског испита

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ

Правилник о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о видео надзору

Правилник о ЗПЛ

Одлука о расписивању конкурса 1

Oдлука о расписивању конкурса 2

Пословник о раду наставничког већа