I разред – Годишњи фонд часова по предметима у ЕТ

Редни број Предмет Разредно часовна настава Настава у блоку
Недељно Годишње
Т В Т В
1 Српски језик и књижевност 3   111    
2 Страни језик 2   74    
3 Физичко васпитање 2   74    
4 Математика 3   111    
5 Рачунарство и информатика   2   74  
6 Историја 2   74    
7 Хемија 2   74    
8 Биологија 2   74    
9 Принципи економије 3   111    
10 Пословна економија 2   74    
11 Рачуноводство 2 2 74 74  
12 Пословна кореспонденција и
комуникација
  2   74  
13 Економска географија 2   74    
14 Верска настава/Грађ. Васпитање 1   37    
  Укупно 32 1110  

II разред – Годишњи фонд часова по предметима у ЕТ

Редни број Предмет Разредно часовна настава Настава у блоку
Недељно годишње
Т В Т В
1 Српски језик и књижевност 3   108    
2 Страни језик 3   72    
3 Физичка васпитање 2   72    
4 Математика 3   108    
5 Историја 2   72    
6 Ликовна култура 1   36    
7 Принципи економије 3   108    
8 Пословна економија 2   72    
9 Рачуноводство 1 2 36 72  
10 Пословна кореспонденција и комуникација   2   72  
11 Пословни енглески језик 1   36    
12 Пословна информатика   2   72  
13 Јавне финансије 2   72    
14 Економско пословање   2   72 30
15 Верска настава/Грађ. васпитање 1   36    
  Укупно 32 1152 30

Напомена: Т – теорија, В – вежбе

III разред – Годишњи фонд часова по предметима у ЕТ

Редни број Предмет Разредно часовна настава Настава у блоку
Недељно Годишње
Т В Т В
1 Српски језик и књижевност 3   105    
2 Страни језик 2   70    
3 Физичко васпитање 2   70    
4 Математика 3   105    
5 Социологија са правима грађана 2   70    
6 Пословна економија 2   70    
7 Рачуноводство 2 2 70 70 30
8 Пословни енглески 1   35    
9 Пословна информатика   2   70  
10 Банкарство 2   70    
11 Статистика   2   70  
12 Право 2   70    
13 Економско пословање   2 70   60
14 Изборни предмети          
  а) Стручни предмети          
  Национална економија 2   70    
  Комерцијално познавање робе 2   70    
15 б) Општеобразовни предмети          
  Изабрана поглавља математике 2   70    
  Историја (одабране теме) 2   70    
16 Верска настава/ Грађ. васпитање 1   35    
  Укупно 38 1120 60

Напомена: Т – теорија, В – вежбе

IV разред – Годишњи фонд часова по предметима у ЕТ

Редни број Предмет Разредно часовна настава Настава у блоку
Недељно Годишње
Т В Т В
1 Српски језик и књижевност 3   93    
2 Страни језик 2   62    
3 Физичко васпитање 2   62    
4 Математика 3   93    
5 Пословна економија 2   62    
6 Рачуноводство   4   124  
7 Пословни енглески 1   31    
8 Банкарство 2   62    
9 Статистика   2   62  
10 Право 2   62    
11 Маркетинг 2   62    
12 Економско пословање   2   62 90
13 Предузетништво   2   62  
14 Верска настава/ Грађ. васпитање 1   33    
15 Изборни предмети          
  а) Стручни предмети          
  Електронско пословање 2   62    
  Основе банкарског пословања са евиденцијом 2   62    
  б)Општеобразовни предмети          
  Музичка култура 2   62    
  Изабрана поглавља мтематике 2   62    
  Историја (одабране теме) 2   62    
  Укупно 30 10 932 310 90