Савет родитеља школе чине по један представник родитеља ученика сваког одељења
Дужности савета родитеља:

– предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
– предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
– предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
– учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
– разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
– разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
– предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
– разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
– учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона (Одговорност установе за безбедност деце и ученика);
– даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
– разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.