Комисија – координатори за преглед едневника:

1. Јасмина Милисављевић
2. Тамара Драгичевић
3. Татјана Бакоч

Комисија за преглед матичних књига по задужењу 40-часовне недеље:

1. Ивана Булајић, I разред
2. Татјана Стојановић, I разред
3. Татјана Ђорђевић, II разред
4. Емилија Васиљевић, II разред
5. Виолета Шутковић Богдановић, III разред
6. Станкић Миланка, III разред
7. Душанка Павловић, IV разред
8. Весна Комненић, IV разред

Преглед књиге евиденције за допунску и додатну наставу:

1. Сања Станојевић

Комисија за утврђивање допунских испита:

1. Љиљана Јаблоњскеј
2. Љиљана Живић
3. Вилнеса Метановић

Комисија за културно-забавну делатност:

1. Предраг Ђукнић
2. Павловић Душанка
3. Јелена Микавица Павловић
4. Славица Петровић

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 

1. Татјана Бакоч, директор
2. Јасмина Милисављевић, психолог
3. Тамара Драгићевић, педагог
4. Весна Комненић, професор
5. Јелена Микавица Павловић, професор
6. Дубравка Маринковић, професор
7. Марија Радоњић, професор
8. Душанка Павловић, професор
9. Оливера Петровић, професор
10. Светлана Јакшић, професор
11. Зорица Јефтић, спремачица

Тим за самовредновање

1. Јасмина Милисављевић, психолог (руководилац Тима)
2. Тамара Драгићевић, педагог
3. Светлана Јакшић, професор
4. Љиљана Живић, професор
5. Радмила Николић, професор
6. Весна Сипић ( 3/4) – члан СР
7. Ученик четвртог разреда
8. Дубравка Маринковић – члан ШО

Тим за инклузивно образовање

1. Татјана Бакоч, директор школе
2. Јасмина Милисављевић, психолог
3. Тамара Драгићевић, педагог
4. Светлана Јакшић , професор
5. Душанка Павловић, професор
6. Предраг Шеварлић

Тим за индивидуални образовни план (ИОП)

1. Јасмина Милисављевић, психолог
2. Тамара Драгићевић, педагог
3. одељењски старешина ученика
4. предметни наставници
5. родитељи, односно старатељи ученика,
6. по потреби стручњак ван школе, на предлог родитеља.

Тим за кризне интервенције

1. Татјана Бакоч, директор
2. Јасмина Милисављевић, психолог
3. Тамара Драгићевић, педагог
4. Јелена Микавица Павловић, професор
5. Марија Радоњић професор
6. Дубравка Маринковић, професор
7. Оливера Петровић, професор
8. Светлана Јакшић, професор
9. Љиљана Јаблоњскеј, професор
10. Зорица Јефтић, спремачица

Тим за каријерно вођење

1. Јасмина Милисављевић, психолог
2. Одељењске старешине првог и четвртог разредa.

Вршњачки – медиорски тим

1. Јасмина Милисављевић, психолог школе
2. Наставник (у школи тренутно нема наставника са сертификатом за тренера из ове области, па ће бити упућен на обуку)
3. ученици школе – (у школи тренутно нема ученика са сертификатом за вршњачког медијатора па ће неколико чланова ђачког парламента бити изабрано накнадно и упућено на обуку).

Педагошки колегијум

1. Татјана Бакоч, директор школе
2. Јасмина Милисављевић, психолог
3. Тамара Драгићевић, педагог
4. Снежана Обрадовић, председник Стручног већа за српски језик и књижевост
5. Емилија Васиљевић, председник Стручног већа за енглески језик
6. Сандра Зајц, председник Стручног већа за физичко васпитање
7. Ивана Булајић, председник Стручног већа за историју, географију, социологију…
8. Марија Митић Ритан, председник Стручног већа за природно математичке науке
9. Ива Вил, председник Стручног већа за економску групу предмета
10. Ирена Андрејевић, председник Стручног већа за информатику и кореспонденцију
11. Вилнеса Метановић, председник Стручног већа за рачуноводство и статистику

Стручни актив за развојно планирање

1. Тамара Драгићевић, педагог школе, председник
2. Снежана Обрадовић, председник стручног већа за српски језик и књижевост
3. Емилија Васиљевић, председник стручног већа за енглески језик
4. Сандра Зајц, председник стручног већа за физичко васпитање
5. Ивана Булајић, председник стручног већа за историју, географију, социологију…
6. Марија Митић Ритан, председник стручног већа за природно математичке науке
7. Ива Вил, председник стручног већа за економску групу предмета
8. Ирена Андрејевић, председник стручног већа за информатику и кореспонденцијупредседник Тима
9. Вилнеса Метановић, председник стручног већа за рачуноводство и статистику
10. Станислава Милакар – Представник јединице локалне самоуправе
11. Весна Сипић (3/4) – Савет родитеља
12. Ученик четвртог разреда (4/3)

Стручни актив за развој школског програма

1. Душанка Павловић, члан Стручног већа за српски језик и књижевност
2. Татјана Стојановић, члан Стручног већа за енглески језик
3. Предраг Шеварлић, члан Стручног већа за физичко васпитање
4. Виолета Богдановић Шутковић, члан Стручног већа за историју, географију, социологију…
5. Татјана Ђорђевић, члан Стручног већа за природно математичке науке
6. Нађа Петровић, члан Стручног већа за економску групу предмета
7. Ирена Андрејевић, члан Стручног већа за информатику и кореспонденцију
8. Светлана Јакшић, члан Стручног већа за рачуноводство и статистику
9. Тамара Драгићевић, педагог школе.- председник Стручног актива за развој школског
програма

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установа

 

1. Татјана Бакоч, директор
2. Тамара Драгићевић, педагог школе, председник Тима
3. Снежана Обрадовић, председник стручног већа за српски језик и књижевост
4. Емилија Васиљевић, председник стручног већа за енглески језик
5. Сандра Зајц, председник стручног већа за физичко васпитање
6 .Ивана Булајић председ,ник стручног већа за историју, географију, социологију…
7. Марија Митић Ритан, председник стручног већа за природно математичке науке
8. Ива Вил, председник стручног већа за економску групу предмета
9. Ирена Андрејевић, председник стручног већа за информатику и кореспонденцију
10. Вилнеса Метановић, председник стручног већа за рачуноводство и статистику
11. Станислава Милакар – Представник јединице локалне самоуправе
12. Весна Сипић (3/4) – Савет родитеља
13.Ученик четвртог разреда