Комисија – координатори за преглед едневника:

1. Јасмина Милисављевић
2. Тамара Драгичевић
3. Татјана Бакоч

Комисија за преглед матичних књига по задужењу 40-часовне недеље:

1. Ивана Булајић, I разред
2. Татјана Стојановић, I разред
3. Татјана Ђорђевић, II разред
4. , II разред
5. Виолета Шутковић Богдановић, III разред
6. Станкић Миланка, III разред
7. Душанка Павловић, IV разред
8. Весна Комненић, IV разред

Преглед књиге евиденције за допунску и додатну наставу:

1. Сања Станојевић

Комисија за утврђивање допунских испита:

1. Љиљана Јаблоњскеј
2. Љиљана Живић
3. Вилнеса Метановић

Комисија за културно-забавну делатност:

1. Предраг Ђукнић
2. Павловић Душанка
3. Јелена Микавица Павловић
4. Славица Петровић

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

1. Татјана Бакоч, директор
2. Весна Маран, психолог
3. Весна Комненић, професор
4. Наташа Ђорђић, професор
5. Дубравка Маринковић, професор
6. Јелена Младеновић, професор
7. Љупка Познанић, професор
8. Оливера Петровић, професор
9. Светлана Јакшић, професор
10. Зорица Јефтић, спремачица

Тим за самовредновање

1. Весна Маран, психолог (руководилац Тима)
2. Светлана Јакшић, професор
3. Љиљана Живић, професор
4. Радмила Николић, професор
5. Катарина Дмитровић( 4/3) – члан СР
6. Ученик четвртог разреда ( биће накнадно одређен)
7. Дубравка Маринковић – члан ШО

Тим за инклузивно образовање

1. Татјана Бакоч, директор школе
2. Весна Маран, психолог
3. Светлана Јакшић , професор
4. Душанка Павловић, професор

Тим за индивидуални образовни план (ИОП)

1. Весна Маран, психолог
2. одељењски старешина ученика
3. предметни наставници
4. родитељи, односно старатељи ученика,
5. по потреби стручњак ван школе, на предлог родитеља.

Тим за кризне интервенције

1. Татјана Бакоч, директор
2. Весна Маран, психолог
3. Наташа Ђорђић, професор
4. Јелена Младеновић, професор
5. Дубравка Маринковић, професор
6. Оливера Петровић, професор
7. Светлана Јакшић, професор
8. Љупка Познанић, професор
9. Зорица Јефтић, спремачица

Тим за каријерно вођење

1. Весна Маран, психолог
2. Одељењске старешине првог и четвртог разредa.

Вршњачки – медиорски тим

1. Весна Маран, психолог школе
2. Наставник (у школи тренутно нема наставника са сертификатом за тренера из ове области, па ће бити упућен на обуку)
3. ученици школе – (у школи тренутно нема ученика са сертификатом за вршњачког медијатора па ће неколико чланова ђачког парламента бити изабрано накнадно и упућено на обуку).

Педагошки колегијум

1. Татјана Бакоч, директор школе
2. Весна Маран, психолог
3. Душанка Павловић, председник Стручног већа за српски језик и књижевост
4. Јелена Младеновић, председник Стручног већа за енглески језик
5. Сандра Зајц, председник Стручног већа за физичко васпитање
6. Виолета Шутковић Богдановић, председник Стручног већа за историју, географију, социологију…
7. Марија Митић Ритан, председник Стручног већа за природно математичке науке
8. Александра Перовић, председник Стручног већа за економску групу предмета
9. Ирена Андрејевић, председник Стручног већа за информатику и кореспонденцију
10. Наташа Ђорђић, председник Стручног већа за рачуноводство и статистику

Стручни актив за развојно планирање

1. Весна Маран, психолог -председник тима
1. Душанка Павловић, председник стручног већа за српски језик и књижевост
2. Јелена Младеновић, председник стручног већа за енглески језик
3. Сандра Зајц, председник стручног већа за физичко васпитање
4. Виолета Шутковић Богдановић, председник стручног већа за историју, географију, социологију…
5. Марија Митић Ритан, председник стручног већа за природно математичке науке
6. Александра Перовић, председник стручног већа за економску групу предмета
7. Ирена Андрејевић, председник стручног већа за информатику и кореспонденцију председник Тима
8. Наташа Ђорђић, председник стручног већа за рачуноводство и статистику
9. Станислава Милакара – Представник јединице локалне самоуправе
10. Деса Марковић (4/4) – Савет родитеља
11. Сара Мугош (4/3)

Стручни актив за развој школског програма

1. Душанка Павловић, члан Стручног већа за српски језик и књижевност
2. Татјана Стојановић, члан Стручног већа за енглески језик
3. Предраг Шеварлић, члан Стручног већа за физичко васпитање
4. Драгана Славуљ, члан Стручног већа за историју, географију, социологију…
5. Јелина Јанковић, члан Стручног већа за природно математичке науке
6. Оливера Петровић, члан Стручног већа за економску групу предмета
7. Дубравка Маринковић, члан Стручног већа за информатику и кореспонденцију
8. Љупка Познанић, члан Стручног већа за рачуноводство и статистику
9. Весна Маран, психолог школе.
10. председник Стручног актива за развој школског програма (биће одређен накнадно, после прве седнице овог тела у школској 2021/2022. години)

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установа

 

1. Весна Маран, психолог, председник Тима
2. Душанка Павловић, председник стручног већа за српски језик и књижевост
3. Јелена Младеновић, председник стручног већа за енглески језик
4. Сандра Зајц, председник стручног већа за физичко васпитање
5. Виолета Шутковић Богдановић председник стручног већа за историју, географију, социологију…
6. Марија Митић Ритан, председник стручног већа за природно математичке науке
7. Сања Станојевић, председник стручног већа за економску групу предмета
8. Ирена Андрејевић, председник стручног већа за информатику и кореспонденцију
9. Наташа Ђорђић, председник стручног већа за рачуноводство и статистику
10. Станислава Милакар – Представник јединице локалне самоуправе
11. Катарина Дмитровић (4/4) – Савет родитеља
12.Ученик четвртог разреда ( биће накнадно одређен)