Економска школа “Нада Димић″ налази се у Земуну, у Улици 22. oктобра број 19 и образује ученике од I до IV разреда за подручје рада економија, право и администрација за образовнe профиле економски техничар и финансијски администратор (који је од школске 2012/2013. године преведен у редован систем школовања по новом наставном плану и програму). Решењима Министарства просвете Републике Србије: број 022-05-00496/94-03 од 27. маја 1994. године, решењем број 022-05-496/94-03 од 13. јуна 2005. године као и решењем број 002-05-00496/94-03 од 13. децембра 2014. године, Школа је верификована за наведену делатност. У школској 2019/2020. години укупно је уписано 524 ученика у 187одељења у два образовна профила: економски техничар и финансијски администратор.

Школа располаже са 13 учионица и 6 кабинета. Кабинетска настава реализује се у специјализованим просторијама. Предмети који се реализују у кабинетима су : Предузетништво, Канцеларијско пословање, Финансијско рачуноводствена обука, Савремена пословна кореспонденција, Пословну информатика, Рачунарство и информатика. Осим редовних, школа сваке године уписује и ванредне ученике на програме преквилификације и доквалификације.

Школа располаже са адекватним просторима за реализовање осталих активности и послова школе : библиотеком, салом за физичко васпитање , зборницом, свечаном салом, посебном просторијом за пријем родитеља, канцеларијама, канцеларијом за рад педагошко-психолошке службе Школа успешно остварује сарадњу са бројним институцијама, организацијама владиног и невладиног сектора у циљу унапређивања васпитно-образовног рада.