Орган управљања Школе

Дужности школског одбора:

-доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

-доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

-утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

-доноси финансијски план установе, у складу са законом;

-усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

-расписује конкурс и бира директора;

-разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

-доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

-одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

-обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника Чланови Школског одбора Економске школе „ Нада Димић“
Локална самоуправа:

Јово Гвоздић – председник Школског одбора

Слободан Мишовић

Станислава Милакара

Наставници:

проф. Дубравка Маринковић, заменик председника Школског одбора

проф. Марија Митић-Ритан

проф. Весна Комненић

Савета родитеља:

Катарина Дмитровић, председник Савета родитеља

Андријана Тодоровић

Деса Марковић

Мандат Школског одбора је четири године